ร่วมออก Booth งาน นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี
สถานที่ : กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ : 16-18 มกราคม 2019